Avís legal

Informació general

D’acord amb allò exposat en l’Art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic, es comunica que la titularitat de www.eunergia.cat correspon a eunèrgia, solucions de proximitat, S.L., les dades de la qual se citen seguidament:

 • CIF: B66334558
 • Domicili social: Avinguda Països Catalans, 49 · 08700 Igualada (Barcelona)
 • Telèfon: 931.992.301
 • Adreça de correu electrònic: info@eunergia.cat
 • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 44414, foli 148, full B-455434, inscripció 1.

 

Advertiment general

El present avís estableix les condicions que regulen l’accés i l’ús del lloc web d’eunèrgia, solucions de proximitat, S.L. (en endavant, eunèrgia). En aquest sentit, el propi accés i ús del lloc web d’eunèrgia comporta l’acceptació, sense reserves, de totes les condicions que es mostren a continuació.

Els continguts, configuració i presentació d’aquest lloc web podran ser modificats per part d’eunèrgia, no requerint, a tals efectes, cap mena de notificació al respecte. Així mateix, eunèrgia podrà interrompre temporalment l’accés al lloc web amb motiu de manteniment i/o de realització de dites modificacions.

eunèrgia esmerçarà tots els seus esforços en mantenir actualitzat el seu lloc web i en evitar i corregir la presència de qualsevol tipus d’error; tot i això, no pot garantir-ne l’absència dels mateixos.

eunèrgia no es fa responsable ni dels continguts existents en els enllaços aliens al/-s domini/-s de la seva titularitat i que eventualment puguin citar-se en aquest lloc web, ni de l’ús que en faci la persona usuària dels continguts propis d’aquest lloc web.

En aquesta mateixa línia, eunèrgia no es fa responsable dels danys i perjudicis que la persona usuària pugui patir com a conseqüència de les avaries, interrupcions, desconnexions i/o dels virus i atacs informàtics que eventualment pugui sofrir el present lloc web.

La persona usuària es compromet a:

 • No modificar ni alterar cap element del lloc web (sense resultar exhaustius: informació, documentació, arxius multimèdia, sistema informàtic, entre altres).
 • Utilitzar el present lloc web d’acord amb les condicions d’ús expressades en aquest avís legal, així com a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi publica per accions contràries a la legislació vigent, a la bona fe, a l’ètica i la moral i/o a l’ordre públic.
 • Utilitzar les vies de comunicació presents en aquest lloc web de forma adequada i a no difondre publicitat, insults i/o judicis de valor que atemptin contra l’honorabilitat. En cas contrari, eunèrgia es reserva el dret de suprimir aquest tipus d’expressions.

 

Propietat intel·lectual i industrial

eunèrgia és la propietària i titular de tots els drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web i dels continguts que aquest inclogui (això és, dissenys, textos, imatges, audiovisuals i qualsevol altre tipus de suport que pugui contenir), essent protegits per normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

D’aquesta manera, és imprescindible comptar amb el consentiment exprés d’eunèrgia per a qualsevol acte, total o parcial, de còpia, emmagatzematge, adaptació, reproducció, alteració, modificació, transformació, traducció, cessió, distribució, hipervinclació o comercialització dels continguts i signes distintius inclosos en aquest lloc web. La utilització de la informació continguda en aquest lloc web no consentida de forma expressa per part eunèrgia, podrà ser objecte de responsabilitats legals.

Tanmateix, i sense perjudici de l’anterior, alguns dels continguts d’eunèrgia publicats en aquest lloc web s’ofereixen sota llicència de Creative Commons. Aquests, s’identifiquen fàcilment pel fet d’anar acompanyats pel botó Creative Commons; no implicant, per tant, l’extensió d’aquestes condicions a d’altres continguts no senyalats degudament.

No obstant, cal fer especial incís en que els continguts dels que eunèrgia no en sigui la titular, sols apareixeran publicats al lloc web una vegada se n’hagi obtingut el consentiment explícit dels seus propietaris. En relació a aquesta casuística, cal afegir que eunèrgia sempre n’especificarà la font i l’autoria.

eunèrgia és la titular de tots els drets de propietat industrial relatius als serveis que ofereix i a les seves marques registrades.

 

Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, eunèrgia fa constar que:

 • Disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal, creat per eunèrgia i sota la seva responsabilitat.
 • La finalitat de les dades recollides mitjançant el formulari de contacte existent en el present lloc web se centra únicament en facilitar la gestió i la prestació dels serveis que ofereix eunèrgia.
 • Les dades requerides amb caràcter facultatiu, identificades en els formularis del lloc web d’eunèrgia amb el missatge “Aquest camp és obligatori”, són les imprescindibles per poder atendre i donar resposta a la demanda plantejada. La resta de les dades a incloure tenen caràcter voluntari.
 • La tramesa de dades personals que faci la persona usuària mitjançant els formularis que eunèrgia posa a disposició al seu lloc web, o bé mitjançant correu electrònic, implica el consentiment inequívoc vers el tractament de les dades facilitades per a la finalitat anteriorment expressada.
 • L’enviament de comunicacions amb finalitats comercials, sols s’efectuarà en aquelles persones usuàries que hagin prestat el seu consentiment de forma específica. D’aquesta manera, només les que ho autoritzin expressament a través del formulari de subscripció per a la tramesa de butlletins, seran les que rebran informació sobre novetats en els serveis, esdeveniments i altres continguts relacionats amb eunèrgia i d’interès per a les persones usuàries a tals efectes. No obstant això, en tot moment existirà la possibilitat de donar-se de baixa de la subscripció, de manera que les persones usuàries puguin revocar l’esmentat consentiment.
 • Garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal, d’acord amb l’establert al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, amb el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; així com es compromet a mantenir el secret i la confidencialitat respecte les mateixes.
 • Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la informació de caràcter personal hauran d’exercir-se per escrit mitjançant correu postal, dirigint-se al Camí del riu, S/N, 08760 Martorell (Barcelona) o mitjançant correu electrònic, dirigint-se a info@eunergia.cat

 

Política de cookies

La informació relacionada amb l’ús de les cookies que realitza aquest lloc web es troba desenvolupada en aquest enllaç.